czwartek, 23 sierpnia 2018

"JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM" - rok duszpasterski 2017/2018
"Prowadzeni przez Ducha Świętego, wprowadzajcie w świat logikę Bożą przez realizowanie zamysłu nowej ludzkości, której On pragnie. To Bóg jest sprawcą syntezy pomiędzy świeckością i konsekracją. To jest ta droga. Wezwani przez Pana do naśladowania Go w świecie, nieście światu miłość ..."
(fragment z przesłania Ojca św. Franciszka do instytutów świeckich 2016) 

piątek, 30 marca 2018


ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO 2018


"Wszyscy, ci których prowadzi Duch Boży są synami Bożymi" (Rz8,14). 

Świecki konsekrowany winien być zawsze poddany Jego przewodnictwu, aby upodabniając się coraz bardziej do Chrystusa być znakiem Zmartwychwstałego pośród rzeczywistości  doczesnej.
(Ks.P.Walkiewicz)
Maryjo, ty powiedz, coś w drodze widziała?
Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała.
Żywego już Pana widziałam, grób pusty,
I świadków anielskich, i odzież, i chusty.
Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja.

Niech pusty grób Chrystusa będzie Ci nadzieją
życia wiecznego. Nadzieją, która wpływa na każdy
dzień i pozwala z wiarą i ufnością patrzeć w przyszłość...`

wtorek, 13 lutego 2018


Zbawienie przyszło przez krzyż.

 

Będę bardzo szczęśliwa, 

współpracując w zbawianiu dusz, 

w tym celu przecież wstąpiłam do Karmelu. 

Nie mogąc być misjonarką czynną, 

chciałabym nią być mocą miłości i pokuty,

jak Święta Teresa, moja seraficzna Matka. (L168,LT 189).

niedziela, 24 grudnia 2017"O Małe Dzieciątko, mój jedyny Skarbie,
  zdaje się na Twoje Boskie Zachcianki;
  nie chcę innej radości jak tylko tę,
  by wywołać Twój uśmiech.
  Przekaż mi Twe łaski i cnoty dziecięce."
            
 (św.Teresa od Dz. Jezus)

piątek, 15 lipca 2016


Co do Najświętszej Maryi Panny, 
to muszę Ci powiedzieć, z jaką
prostotą do Niej się odnoszę; 
spostrzegam niekiedy, że mówię do Niej:
"Ależ moja dobra Najświętsza Panienko, stwierdzam, że ja jestem szczęśliwsza
od Ciebie, bo mam Ciebie za Matkę, 
a Ty, nie masz Najświętszej Maryi
Panny, aby Ją miłować..."(TDL 137).
  

100- lecie objawień 
Matki Bożej z Fatimy
 
Najświętsza Maryja Panna domaga się modlitwy różańcowej i pokuty za grzechy.
Każdy z nas ma się nawrócić i przemienić.
Oby orędzia fatimskie stały się naszym programem.

 Zmartwychwstanie Pańskie 2017 

"Zmartwychwstał już Chrystus - Pan mój i nadzieja..."  ( z Liturgii Wielkanocnej)

     

    W rozświetlony radością Poranek  Wielkanocny życzmy sobie wzajemnie, 
by nasze serca będące własnością Zmartwychwstałego Pana chciały być chlebem dla każdego. 
"Nawracajcie się i wierzcie w  
                    Ewangelię".Droga dziecięctwa duchowego, 
to droga ufności i całkowitego 
zdania się na Boga. 
Chcę duszą wskazać małe środki, 
które mi się tak udały, będę im mówić, 
że tu, na ziemi, jedno tylko czynić należy :
rzucać Jezusowi kwiaty małych ofiar,
ujmować Go pieszczotami.
W taki sposób Go ujęłam i dlatego
tak dobrego doznałam przyjęcia.
                                                                                   (NV II,17.7)


Członkinie obierają sobie w życiu za przykładem św. Teresy od Dzieciątka Jezus małą drogę Dziecięctwa Bożego, aby Chrystusa uczynić Królem swej duszy i żyć na co dzień Ewangelią.       

(Konstytucja rozdz.2 pkt 12)

 

Jesteście więc wezwani w Chrystusie do bycia znakami i narzędziami miłości Bożej  w świecie, znakami widzialnymi Miłości niewidzialnej, która wszystko przenika i wszystko chce odkupić, aby na nowo sprowadzić do trynitarnej komunii- źródła i ostatecznego spełnienia świata.


przesłanie Ojca św. Franciszka do instytutów świeckich,
Watykan,17 sierpnia 2016.
Dobremu Bogu podoba się 
w mojej małej duszy to, 
gdy widzi, że kocham
moją małość i moje ubóstwo, 
podoba Mu się moja 
ślepa ufność w Jego miłosierdzie.
Oto jedyny mój skarb(...), 
dlaczego ten skarb 
nie miałby być także i twoim?

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus

niedziela, 14 lutego 2016

....Tak, ja czuję, że choćbym miała 
na sumieniu wszystkie grzechy, 
jakie tylko można popełnić,
poszłabym z sercem żalem skruszonym 
rzucić się w ramiona Jezusa, 
bo wiem, jak On kocha powracającego 
do Niego marnotrawnego syna.

Ufność i miłosierdzie - oto jedyny mój skarb.

Dlaczegoż ten skarb nie miałby być twoim?

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus
ZMARTWYCHWSTANIE  PAŃSKIE  2016

       
     Na progu Triduum Paschalnego życzymy nowego odkrycia potęgi przebaczającej Miłości Jezusa - źródła wszelkiego Miłosierdzia. 

     To źródło niech też nieustanie umacnia nasze życie i powołanie.

     Owocnych przeżyć Triduum Paschalnego i radosnego świętowania Zmartwychwstania Pańskiego.
Również dzisiaj Pan Jezus  z wysokości Krzyża zaprasza nas do współpracy w dziele zbawiania świata:

(wg widzeń świątobliwej Anny Katarzyny Emmerich)

     Szedłem Drogą Kalwaryjską i mimo tylu trudów doszedłem.

Nie pojmujesz tego dziecko, co to znaczy samotność, opuszczenie przez tyle dusz i jak bardzo potrzebuję wszelkich rodzajów i przejawów waszej miłości i czułości. 
     
     Czy serce może być  zamknięte na widok Moich otwartych Ran? Czy nie wierzysz, że dzieje się coś w niebie i na ziemi, gdy Mnie skrwawionego ofiarujesz razem z sobą Ojcu?
     Na cóż służyłyby Moje boleści? 

     A ty jak korzystasz z dobroci Ojca? 

     Każda modlitwa ma swój odzew, którego ty nie słyszysz. 

     Proś...Proś...

W każdej minucie możesz ocalić tysiące dusz. 
     Pomyśl.     Proś.    Kochaj.     Proś usilnie.

Przyjdź Królestwo Twoje.

     Nadejście godziny Królowania Ojca może być przyśpieszone jeżeli jego dzieci będą błagać o to usilnie.

wtorek, 29 września 2015"Kiedy wielkie moje pragnienia zaczęły się stawać dla mnie męczeństwem, otwarłam listy św Pawła, aby znaleźć jakąś odpowiedź. Przypadkowo wzrok mój padł na dwudziesty i trzydziesty rozdział Pierwszego Listu do Koryntian. Przeczytałam najpierw, że nie wszyscy mogą być apostołami, nie wszyscy prorokami, nie wszyscy nauczycielami, oraz że Kościół składa się z różnych członków i że oko nie może być równocześnie ręką. Odpowiedź była wprawdzie jasna, nie taka jednak, aby ukoić moje tęsknoty i wlać we mnie pokój. Nie zniechęcając się czytałam dalej i natrafiłam na zdanie, które podniosło mnie na duchu: "Starajcie się o większe dary. Ja zaś wskażę wam drogę jeszcze doskonalszą". Apostoł wyjaśnia, że większe nawet dary niczym są bez miłości i że miłość jest najlepszą drogą bezpiecznie prowadzącą do Boga. Wtedy wreszcie znalazłam pokój. Gdy zastanowiłam się nad mistycznym ciałem Kościoła, nie odnajdywałam siebie w żadnym spośród opisanych przez Pawła członków, albo raczej  pragnęłam odnaleźć się we wszystkich. I oto miłość ukazała mi się jako istota mego powołania. Zrozumiałam, że jeśli Kościół jest ciałem złożonym z wielu członków, to nie brak w nim członka najbardziej szlachetnego i koniecznego; zrozumiałam, że Kościół ma serce, i że to serce pała gorącą miłością. Zrozumiałam, że jedynie miłość porusza członki Kościoła i że gdyby wygasła, apostołowie nie głosiliby już Ewangelii, męczennicy nie przelewaliby już krwi. Zobaczyłam i zrozumiałam, że miłość zawiera w sobie wszystkie powołania, że miłość jest wszystkim, obejmuje wszystkie czasy i miejsca; jednym słowem- jest wieczna![....] Wtedy to w uniesieniu duszy zawołałam z największa radością: O Jezu, moja Miłości, nareszcie znalazłam moje powołanie: moim powołanie jest miłość! O tak , znalazłam już swe własne miejsce w Kościele: miejsce to wyznaczyłeś mi Ty, Boże mój. W sercu Kościoła, mojej Matki, ja będę miłością. W ten sposób będę wszystkim i urzeczywistni się moje pragnienie".


Z autobiografii św. Teresy od Dzieciątka Jezus     (B,3V)